Definities

 1. CarClean Exclusief, gevestigd te Helmond onder KvK nr. 87738244.
 2. Klant: degene met wie CarClean Exclusief een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: CarClean Exclusief en klant samen.
 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

Artikel 1 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens CarClean Exclusief. 
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. 
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of derden uitdrukkelijk uit. 

Artikel 2 – Prijzen 

 1. Alle prijzen die CarClean Exclusief hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen. 
 2. Alle prijzen die CarClean Exclusief hanteert voor zijn diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan CarClean Exclusief ten alle tijden wijzigen. 
 3. Partijen komen voor een dienstverlening door CarClean Exclusief een totaalbedrag als richtprijs overeen, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
 4. CarClean Exclusief is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken. 
 5. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient CarClean Exclusief de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is. 
 6. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt. 
 7. CarClean Exclusief heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen. 
 8. Voorafgaand aan de ingang ervan zal CarClean Exclusief prijsaanpassingen meedelen aan de klant. 
 9. De consument heeft het recht om de overeenkomst met CarClean Exclusief op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging. 

Artikel 3 – Betalingen en betalingstermijn 

 1. CarClean Exclusief mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag verlangen. 
 2. De klant dient betalingen achteraf binnen 14 dagen na levering te hebben voldaan. 
 3. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat CarClean Exclusief de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen. 
 4. CarClean Exclusief behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Artikel 4 – Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is CarClean Exclusief gerechtigd de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties en de wettelijke rente van 8% per maand voor handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend. 
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan CarClean Exclusief. 
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag CarClean Exclusief zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. 
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van CarClean Exclusief op de klant onmiddellijk opeisbaar.
 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door CarClean Exclusief, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan CarClean Exclusief te betalen.

Artikel 5 – Herroepingsrecht

 1. Een consument heeft geen herroepingsrecht op de diensten die CarClean Exclusief levert.
 1. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via info@carcleanexclusief.nl, indien gewenst met behulp van het herroepingsformulier dat via de website van CarClean Exclusief, www.carcleanexclusief.nl, kan worden gedownload. 

Artikel 6 – Vergoeding van bezorgkosten

 1. Indien de consument tijdig van zijn herroepingsrecht gebruik heeft gemaakt en als gevolg daarvan tijdig de volledige bestelling aan CarClean Exclusief heeft geretourneerd, dan zal CarClean Exclusief eventuele door de consument betaalde verzendkosten binnen 14 dagen na ontvangst van de tijdig volledig geretourneerde bestelling aan de consument terugbetalen. 
 1. De kosten voor bezorgen komen slechts voor rekening van CarClean Exclusief voor zover de volledige bestelling wordt geretourneerd.

Artikel 7 – Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten. 

Artikel 8 – Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan CarClean Exclusief te verrekenen met een vordering op CarClean Exclusief 

Artikel 9 – Verzekering

 1. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal: 
 • Geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst
 • Zaken van CarClean Exclusief die bij de klant aanwezig zijn 
 • Zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd
 1. De klant geeft op eerste verzoek van CarClean Exclusief de polis van deze verzekeringen ter inzage. 

Artikel 10 – Garantie 

Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor CarClean Exclusief enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting. 

Artikel 11 – Uitvoering van de overeenkomst

 1. CarClean Exclusief voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
 2. CarClean Exclusief heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden. 
 3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.
 4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat CarClean Exclusief tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst. 
 5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat CarClean Exclusief tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant. 

Artikel 12 – Informatieverstrekking door de klant 

 1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan CarClean Exclusief. 
 2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit. 
 3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert CarClean Exclusief de betreffende bescheiden. 
 4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door CarClean Exclusief redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant. 

Artikel 13 – Duur van de overeenkomst betreffende een dienst

 1. De overeenkomst tussen CarClean Exclusief en de klant betreffende een dienst of diensten wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen. 
 2. Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, dan wordt deze na afloop van de termijn stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden, c.q. een consument de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, waardoor de overeenkomst van rechtswege eindigt. 
 3. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn moet de klant CarClean Exclusief schriftelijk in gebreke stellen. 

Artikel 14 – Opzeggen overeenkomst dienst voor onbepaalde tijd

 1. De klant kan een overeenkomst voor een dienst die voor onbepaalde tijd is aangegaan ten allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden. 
 2. Een consument heeft het recht een overeenkomst voor een dienst voor onbepaalde tijd op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. 

Artikel 15 – Vrijwaring 

De klant vrijwaart CarClean Exclusief tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door CarClean Exclusief geleverde producten en/of diensten. 

Artikel 16 – Klachten 

 1. De klant dient een door CarClean Exclusief geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen. 
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant CarClean Exclusief daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
 3. Consumenten dienen Carclean Exclusief uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen. 
 4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat CarClean Exclusief in staat is hierop adequaat te reageren. 
 5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen. 
 6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit in ieder geval niet toe leiden dat CarClean Exclusief gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen. 

Artikel 17 – Ingebrekestelling 

 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan CarClean Exclusief. 
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling CarClean Exclusief ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt. 

Artikel 18 – Hoofdelijke aansprakelijkheid klant 

Als CarClean Exclusief een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan CarClean Exclusief verschuldigd zijn. 

Artikel 19 – Aansprakelijkheid CarClean Exclusief 

 1. CarClean Exclusief is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Indien CarClean Exclusief aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst. 
 3. CarClean Exclusief is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden. 
 4. Indien CarClean Exclusief aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting. 

Artikel 20 – Vervaltermijn 

Elk recht van de klant op schadevergoeding van CarClean Exclusief vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 21 – Recht op ontbinding 

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer CarClean Exclusief toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt. 
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door CarClean Exclusief niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat CarClean Exclusief in verzuim is. 
 3. CarClean Exclusief heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien CarClean Exclusief kennis heeft genomen van de omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal nakomen.

Artikel 22 – Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van CarClean Exclusief in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan CarClean Exclusief kan worden toegerekend in een van de wil van CarClean Exclusief onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van CarClean Exclusief kan worden verlangd. 
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits-, internet, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Carclean Exclusief 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen dan worden die verplichtingen opgeschort totdat CarClean Exclusief er weer aan kan voldoen. 
 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden. 
 5. CarClean Exclusief is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet.

Artikel 23 – Wijziging van de overeenkomst 

 1. Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan. 
 2. Voorgaan lid is niet van toepassing bij producten die zijn afgenomen in een fysieke winkel 

Artikel 24 – Wijziging algemene voorwaarden 

 1. CarClean Exclusief is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. 
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal CarClean Exclusief zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken. 
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen. 

Artikel 25 – Overgang van rechten

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van CarClean Exclusief. 
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek. 

Artikel 26 – Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan. 
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat CarClean Exclusief bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had. 

Artikel 27 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar CarClean Exclusief is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Opgesteld op 14 maart 2023.

Naar Boven